Fysioveld in beweging

Privacy Policy

Fysioveld in beweging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy staat heldere en transparante informatie over hoe er wordt omgaan met persoonsgegevens. Fysioveld in beweging houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze informatie nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Fysioveld in beweging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysioveld in beweging =verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. overleg met derden zoals vastgelegd in het toestemmingsformulier;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Fysioveld in beweging de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Anamnesegegevens, voorgeschiedenis, ziektebeloop, familieanamnese;

Uw persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst opgeslagen. Daarnaast is er een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysioveld in beweging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Screening;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Fysioveld in beweging  de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • Werkervaring;

Uw persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst opgeslagen. Daarnaast is er een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en geïnteresseerde worden door Praktijk voor Fysioveld in beweging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van informatie over de praktijk en gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor kinderfysiotherapie Veghel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Contactpersoon;

Uw persoonsgegevens worden door Fysioveld in beweging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

Indien noodzakelijk kan informatie aan derde partijen verstrekt worden voor hieronder beschreven doeleinden:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het verzorgen van een gedegen overdracht of overleg met andere betrokken disciplines;

Fysioveld in beweging geeft nooit persoonsgegevens af aan partijen waar geen verwerkersovereenkomst mee is afgesloten. Met deze partijen zijn afspraken gemaakt omtrent de beveiliging van uw persoonsgegeven. Door uw verstrekte gegevens zullen niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden indien u Fysioveld in beweging hiervoor toestemming verleent.

Minderjarigen

Fysioveld in beweging verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysioveld in beweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Fysioveld in beweging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Hieronder staan enkele maatregelen beschreven;

 • Alle personen die namens Fysioveld in beweging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd op al onze systemen in combinatie met een tweestapsautentificatie;
 • Pseudonimisering en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Regelmatig testen en evalueren van de maatregelen;
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hebben een AVG registratie;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Fysioveld in beweging

Contactgegevens

Fysioveld in beweging

Leeuwerikstraat 33 A

7051 XD Varsseveld

Info@fysioveld.nl

0315-762967